เวลา 20170816112019 ระบบกำลังประมวลผล
ประมวลผลล่าสุดเมื่อ

1) ตรวจสอบปริมาณข้อมูลรายแฟ้ม

2) จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ

3) จำนวนประชากรแยกตาม TYPEAREA

4) ตรวจสอบผลการบันทึก